Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi


Hukuk

1982 Anayasası ve Özellikleri

1982 Anayasası temel ilkeleri bakımından bazı farklılıklar içermekle birlikte 1961 Anayasası’na benzemektedir. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası Arasındaki Farklılıklar Çift meclis sisteminin kaldırılması Temel hak ve özgürlükler için getirilen sınırlamalar arttırılarak devletin ön plana çıkarılması…


Hukuk

1961 Anayasası ve Özellikleri

Türkiye’de demokratikleşme açısından 1961 Anayasası özel bir yere sahiptir. Anayasa ile kuvvetler ayrılığı getirilmiştir. Temel haklar ve özgürlükler başlığı altında hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir….


Hukuk

1924 Anayasası ve Özellikleri

İkinci meclis tarafından hazırlanarak kabul edilen 1924 Anayasası bazı değişiklikler geçirerek 1961 Anayasası yapılana kadar yürürlükte kalmıştır. Anayasanın Özellikleri Devletin temel niteliğinin Cumhuriyet olduğunu söylemiştir. Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yargı…


Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür

1921 Anayasası ve Özellikleri

TBMM açılışından dokuz ay sonra bir Anayasa yaparak yürürlüğe koydu. 1921 tarihinde yayınlanan “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” 24 maddeden oluşuyordu. 21 Anayasası güçler birliğine dayalı bir meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Hükümet meclis içinden seçiliyordu ve meclis…


Son Osmanlı Padişahı Vahdettin

İkinci Meşrutiyet 1908

İkinci Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de Abdülhamit’in baskılar üzerine meclisi toplantıya çağırmasıyla başlamıştır. Bu dönemde yeni bir anayasa yapılmak yerine mevcut anayasa üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Padişahın yetkileri azaltılmış hak ve özgürlüklerin kapsamı genişletilmiştir. Son Osmanlı Meclisi…